งานบริการการศึกษา คณะสังคมศาสตร์

New

ขั้นตอนการเตรียมการสอบสัมภาษณ์ในคณะสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562
ปฎิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2562
แบบฟอร์มการกรอกประวัตินิสิตระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 2562
แบบฟอร์มการกรอกประวัตินิสิตระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ 2562
แบบขอผ่อนผันการส่งหลักฐานประกอบการสอบสัมภาษณ์
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 2559

SocKU Educational Services Division

ภาระกิจหลักของงานบริการการศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความสำคัญอย่างยิ่งในการสนับสนุนพันธหลักของหน่วยงาน คือ ประการที่หนึ่งด้านผลิตบัณฑิตเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโทและระดับบัณฑิตศึกษาทั้งนิสิตภาคปกติและภาคพิเศษ ประการที่สองด้านการบริการวิชาการเกี่ยวกับการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ประการดังกล่าวเป็นไปตามกระบวนการปฏิบัติงาน และกระบวนการบริหารงานภายในของคณะสังคมศาสตร์ ซึ่งลักษณะการปฏิบัติงานด้านต่างๆ เหล่านี้ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นงานให้บริการที่จะต้องสนองตอบวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน และอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการ ได้อย่างทันท่วงที และถูกต้องแม่นยำ

การปฏิบัติงานจึงจำเป็นต้องกำหนดกรอบแนวคิดหลักในการบริหารงานด้านการวางแผน การจัดองค์การ การสั่งการ การประสานงาน และการควบคุมดูแล ให้การดำเนินงานแต่ละกิจกรรมซึ่งมีระดับความสำคัญที่จะต้องให้ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการดำเนินงานตามภาระหน้าที่และความรับผิดชอบให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล งานบริการการศึกษา คณะสังคมศาสตร์ ประกอบด้วย หน่วยทะเบียนและประมวลผล หน่วยกิจการนิสิต หน่วยส่งเสริมการเรียนรู้ หน่วยเทคโนโลยีการศึกษาและสารสนเทศ และหน่่วยประกันคุณภาพการศึกษา